Whistleblowerordning for Labflex

Labflex er dedikeret til at forebygge enhver form for korruption, svig, sexchikane, magtmisbrug eller lignende uetisk adfærd. Hvis du har viden om eller mistanke om ulovlige handlinger eller ureglementeret adfærd inden for eller omkring Labflex, opfordrer vi dig kraftigt til at informere os herom. Vi værner om whistleblowerens sikkerhed, hvorfor vi tilbyder en fortrolig whistleblowerportal.

Jf. sektion 4 i Labflex’s whistleblower-politik opfordres personer til at indberette uregelmæssigheder, herunder, men ikke begrænset til:

  • Overtrædelse af love, reguleringer eller virksomhedspolitikker
  • Økonomisk svig, tyveri eller underslæb
  • Korruption, bestikkelse eller interessekonflikter
  • Diskrimination, chikane eller grov mobning
  • Sikkerhedsrisici eller fare for medarbejdernes sundhed og sikkerhed
  • Misbrug af virksomhedens ressourcer eller aktiviteter, der udgør en trussel mod miljøet
  • Folkesundhed og forbrugerbeskyttelse

I hvert enkelt tilfælde vil whistleblowerenheden afgøre, om den konkrete indberetning falder uden for whistleblowerordningens anvendelsesområde eller ej. I tilfælde, hvor afgørelsen resulterer i det første, så står det whistleblowerenheden frit for at afvise sagen.

Eksempler på uregelmæssigheder, som ikke falder under whistleblowerordningens anvendelsesområde, kan være, men ikke begrænset til:

  • Oplysninger af bagatelagtig karakter.
  • Oplysninger om øvrige forhold, herunder oplysninger om overtrædelse af interne retningslinjer om sygefravær, rygning, alkohol, påklædning og privat brug af kontorartikler eller accessoriske bestemmelser som f.eks. manglende overholdelse af dokumentationspligt.
  • Oplysninger om whistleblowerens eget ansættelsesforhold, herunder konflikter mellem medarbejdere, samarbejdsvanskeligheder eller forhold, der henhører under det fagretlige system, medmindre der er tale om seksuel chikane eller anden form for grov chikane.

I tilfælde af tvivl opfordres man til at besøge whistleblowerlovens anvendelsesområde.

Whistleblowerenheden vil altid bestræbe sig på opretholdelse af fortrolighed omkring whistleblowerens identitet og oplysninger, der er blevet indberettet. Whistleblowerenheden er underlagt tavshedspligt. Whistleblowerenheden er underlagt tavshedspligt, og brud på denne forpligtelse kan føre til strafansvar.

Jf. sektion 6 i Labflex’s whistleblower-politik giver Labflex’s whistleblowerportal muligheden for anonymitet. Det er dog vigtigt at bemærke, at det kan være udfordrende at håndtere indberetninger baseret på anonyme henvendelser. Whistleblowerenheden forbeholder sig derfor retten til, hvis de vurderer det som rimeligt, ikke at anvende anonyme oplysninger som en del af en indgribende afgørelse, for eksempel i forhold til en af organisationens ansatte. Dette kan medføre, at en indberetning om ulovligheder eller lignende må afsluttes uden mulighed for yderligere undersøgelser.

Læs mere i Labflex’s whistleblower-politik.

Relevante links

Herunder finder du relevante links til Labflex’s politikker samt link til indberetning af hændelse.

Whistleblower-politik privatlivs- og datapolitik Indberetning